Myllyhoitoyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterinpitäjä

Yhdistys: Myllyhoitoyhdistys ry
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki

Y-tunnus: 05643136

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Jaana Juosila
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
jaana.juosila@myllyhoito.fi
puh. 0407291171

Yleistä henkilötietojen käytöstä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Mitä tietoja keräämme ja säilytämme

Sivustollamme on käytössä jäseneksiliittymislomake, yhteydenottolomake sekä vaihtelevasti muita ilmoittautumislomakkeita esimerkiksi tapahtumiin. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeiden avulla:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio
  • Erikoisruokavaliot tapahtumiin

Jäsenrekisteriin kerätystä tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta voit lukea lisää jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta: https://www.myllyhoito.fi/myllyhoitoyhdistyksen-jasenrekisterin-tietosuojaseloste/

Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on asiakassuhteen, jäsenyyden ja palvelun tuottamisen kannalta on tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja järjestelmien teknisillä toimittajilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Myllyhoitoyhdistys ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Seloste on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen, ja se on päivitetty 2.9.2019.