PÄIHDEPALVELUT HALLITUSOHJELMAAN 2019

Esitys: Hallitus asettaa työryhmän, jonka tehtävä on selvittää laajasti ja kattavasti Suomen päihdepalvelujärjestelmän tila, toimivuus, kustannusvaikutukset ja tuloksellisuus sekä laatia toimenpidesuositukset. Työryhmälle osoitetaan riittävät resurssit tehtävän toteuttamiseen.

Tausta: Päihdeongelmat ja -riippuvuus ovat merkittäviä kansanterveydellisiä kysymyksiä, jotka aiheuttavat valtavat kustannukset kansantaloudelle. Alkoholiperäisiin syihin kuolee Suomessa yli 2000 ja huumeiden aiheuttamiin myrkytyksiin noin 140 ihmistä vuosittain. Päihdeongelmaiset rasittavat ylisuhteisesti mm. terveydenhoitojärjestelmää, sosiaalitoimea ja lastensuojelua. Lisäksi tulevat välilliset kustannukset, kuten menetetty työvoimapotentiaali ja tuottavuus yrityksissä sekä läheisten oireilun hoitaminen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän piirissä. THL:n arvion mukaan Suomessa on noin 560.000 alkoholin riskikäyttäjää. *1 Suomalaisen tutkimuksen sekä pohjoismaisen vertailuaineiston perusteella arvioidaan, että riskikäyttäjien määrästä alkoholiriippuvaisia on noin 225.000-270.000 ihmistä (5-6 % aikuisväestöstä). Lisäksi huumeriippuvaisia arvioidaan Suomessa olevan n. 30.000.

Useat päihdepalveluita koskevat lakimuutokset ja uudistukset jäivät toteutumatta edellisellä hallituskaudella (mielenterveys- ja päihdehuolto-, itsemääräämisoikeus- ja asiakasmaksulaki). Vastuu päihdehuollosta on kunnilla, joilla on hyvin kirjava käytäntö päihdepalvelujen tarjoamisen suhteen. Vuoden 2018 lopulla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet alkoholiongelmia lähipiirissään kokeneista oli hakenut apua, ja heistä ainoastaan 20% koki saaneensa apua ongelmiinsa. *2 Hoidon tarve ja sopiva palvelu/hoito eivät siis kohtaa tai niitä ei ole tarjolla, jonka lisäksi hoitosuosituksia sovelletaan huonosti. *3

Suomessa ei ole kattavasti arvioitu päihdeongelmien yhteiskunnallisia kokonaiskustannuksia (välittömät, välilliset sekä läheisiin kohdistuvat haitat). Ruotsin hallituksen asettama työryhmä (Missbruksutredningen 2011) arvioi, että yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset Ruotsissa ovat noin 150 mrd. SEK (15 mrd. euroa).*4  Tästä voisi päätellä, että kustannukset Suomessa ovat suuruusluokkaa 7-8 mrd. euroa. Palveluvalikoimaneuvosto arvioi marraskuussa 2018 päihde- ja mielenterveyshäiriöiden aiheuttavan 6 mrd. euron vuotuiset kustannukset. *5  Edellä mainittu Ruotsin hallituksen asettama työryhmä luovutti raporttinsa ml. toimenpidesuositukset vuoden 2011 lopulla. Suomessa ei ole tehty vastaavaa kokonaisvaltaista selvitystä päihdepalveluista.

Yhteistyössä:

 • A-klinikka Oy
 • Fenix Klinikat Oy
 • Hoitokoti Tuhkimo Oy
 • Kalliola Oy
 • Kantamo Oy
 • Kuntoutusyksikkö MiunElämä Oy
 • Liikaako päihdeklinikka
 • Maivita Oy
 • Minnesota Kainuu Oy
 • Naistenkartano ry
 • Oikeahetki Ky
 • Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy
 • Sininauhaliitto ry
 • Tietu ry
 • Toipumo Oy
 • Tukihenkilötyö yhdistys ry

Lisäksi yhteistyössä Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen kunniapuheenjohtaja Hannu Ekholm, toipumisterapeutti Kalervo Koskela ja Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen entinen jäsen Matti Nokela.

Lisätiedot:

 • Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen asiantuntija, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys Antti Loimalahti, puh. 044 240 5961
 • Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Lehto, puh. 045 130 8799
 • Myllyhoitoyhdistyksen toipumiskeskeisen hoidon verkoston asiantuntijajäsen Konsta Heikkilä, puh. 044 722 8926

 

*1 https://thl.fi/fi/-/suomalaisten-alkoholinkulutus-on-vahentynyt-mutta-edelleen-yli-puoli-miljoonaa-juo-yli-riskirajojen
*2 https://kantamo.fi/wp-content/uploads/2019/01/tutkimus-suomalaisten-kokemukset-alkoholista-ja-alkoholiriippuvuudesta.pdf
*3 https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rdquo-laakarit-stigmatisoivat-paihdehoitoa-rdquo/
*4. https://www.regeringen.se/contentassets/0c778ea424b749b89225617e54558413/battre-insatser-vid-missbruk-och-beroende-del-1-av-2-forord-och-kapitel-1-12-bilaga-1-5-sou-201135
*5 https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/11049969/Suositus+psykoterapiat+ja+muut+ps+hoito-+ja+kuntoutusmenetelmät_ver+1.0.pdf

Kuva: Pixabay